خطر مصرف سیگار

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

خطر مصرف سیگار
در خانم‌ها بیشتر از آقایان است.