2- برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل دستگاه دیجیتالی باید معتبر باشد، که از طریق این سایت‌ها می‌توان متوجه شد.

www.stridebp.org

www.dableducational.org

 

 

 

 

دستگاه دیجیتالی باید معتبر باشد