ده دقیقه ورزش کششی مداوم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

ده دقیقه ورزش کششی مداوم
مساوی است با
پیاده‌روی در طول یک زمین فوتبال