دوباره سیگار را ترک کنید 

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

امروز
روز عالی است برای اینکه
دوباره سیگار را ترک کنید

 

دوباره سیگار را ترک کنید