رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی همه افراد

گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست
رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر