رژیم گیاهخواری

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

رژیم گیاهخواری، در سالهای اخیر بصورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است و تاثیرات آن بر کاهش قند خون و چربی خون مشخص شده است. یکی از مواردی که در مورد آن شواهد متناقضی وجود دارد، تاثیر این رژیم بر کاهش فشارخون است.
مطالعه جدیدی در مجله پزشکی آمریکا اخیرا منتشر گردیده است که نتایج ۱۱ مطالعه اخیر در این زمینه را بررسی نموده است و به این نتیجه رسیده که در افرادی که فشارخون بالا دارند، و نه در افرادی که فشارخون طبیعی دارند، رژیم گیاهخواری سبب کاهش فشارخون درحد ۴ میلی مترجیوه می شود که تاثیری تقریبا معادل مصرف یک داروی فشارخون می باشد.

رژیم گیاه خواری