زمان نشستن‌ها را کم و کم‌تر کنیم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

زمان نشستن‌ها را کم و کم‌تر کنیم
هم برای خودمان، هم برای کودکانمان
به ویژه زمان نگاه کردن به صفحه وسایل الکترونیکی