زمین پاک، قلب سالم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

زمین پاک، قلب سالم

در بسیاری از مطالعات، ارتباط آلودگی محیط زیست و
تعداد زیادی بیماری ‌های کشنده از جمله بیماری‌های
قلب و عروق اثبات شده است.