زندگی طولانی در هوای آلوده

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

زمین پاک، قلب سالم

زندگی طولانی در هوای آلوده، حتی در غلظت‌های پایین آلودگی
و نزدیک به طبیعی، سرعت رسوب کلسیم در عروق و
سفت شدن عروق را بیشتر می‌کند!