زندگی طولانی در هوای آلوده

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

زمین پاک، قلب سالم

بر اساس نتایج مطالعات مختلف، زندگی طولانی در هوای آلوده،
می‌تواند خطر بروز بیماری‌های قلبی را تا دو برابر افزایش دهد.