زن نامرئی!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در بیشتر مطالعات پزشکی،

سهم خانم‌ها در جمعیت مورد مطالعه،

کمتر از آقایان است و در 70 درصد مطالعات

اصلا نتایج به تفکیک خانم‌ها و آقایان

گزارش نمی‌شود.