برای‌ خانم‌های‌ با‌سابقه‌ آمبولی‌ ریه‌ یا‌‌ لخته‌ دروریدهای‌ عمقی‌ پا

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی آمبولی‌ ریه - بارداری - لخته‌ و ریدهای‌عمقی‌ پا