سنکوپ و نشانه های پر خطر

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی