سیگار تنها محصولی است که نیمی از خریداران و مصرف کنندگان خود را از پا در می آورد.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی سیگار