سیگار نکشید..

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی سیگار

اگر جوان هستید
و می‌خواهید ده سال بیشتر عمرکنید
سیگار نکشید..

سیگار نکشید