سی‌تی‌ آنژیوگرافی‌ کرونر

دکتر حسن ریاحی آنژیوگرافی - سی‌تی‌ آنژیوگرافی‌ کرونر