صبحانه را مفصل میل کنید

دکتر حسن ریاحی

بر اساس مطالعات پزشکی:
صبحانه مفصل و شام مختصر به کاهش وزن کمک می‌کند.
به خصوص صبحانه گرم، جامد و پر از پروتئین کمک می‌کند فرد احساس سیری بیشتری پیدا کند و دیرتر گرسنه شود.