6- برای اندازه گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه گیری فشار خون در منزل

لازم است که صندلی حتما تکیه گاه پشت داشته باشد

اندازه گیری فشار خون در منزل و صندلی