عوارض الکل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در سال 2019
2.4 میلیون از مرگ‌ها
مرتبط با عوارض الکل بود