فدراسیون جهانی قلب

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

فدراسیون جهانی قلب در توصیه‌نامه‌ی اخیر خود اعلام کرد که
حداکثر میزان ایمن الکل برای قلب
صفر سی سی است!