قرص جادویی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قرص جادویی 

⚡همه ما علاقه داریم، به قرصی دسترسی پیدا کنیم که برای سلامتی ما جادو کند.

⚡مطالعات مختلف، با قدرت بسیار زیاد، همه هم‌جهت نشان می‌دهندکه این قرص جادویی:
تحرک داشتن در زندگی است.

⚡زندگی بی‌تحرک: فقط پشت میز و روی مبل و صندلی و در ماشین، ریسک بیماری‌های مختلف را بسیار زیاد می‌کند.

⚡برای داشتن فعالیت ورزشی منظم، برنامه داشته باشیم.