قلبت رو دو دوستی بچسب!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلبت رو دو دوستی بچسب!
بیشتر عوامل خطر بیماری‌های قلب و عروق، با ترک یک عادت بد یا
پیش گرفتن یک عادت خوب قابل جلوگیری هستند. و این اهمیت “خود مراقبتی” را نشان می‌دهد.