به قلب خود قول می‌دهم بیشتر امگا 3 بخورم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

به قلب خود قول می‌دهم

بیشتر امگا 3 بخورم:

یعنی هفته‌ای دوبار ماهی

 

به قلب خود قول می‌دهم بیشتر امگا 3 بخورم