به قلب خود قول می‌دهم حداقل روزی دو طبقه را پله‌ها بروم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

به قلب خود قول می‌دهم

حداقل روزی دو طبقه را پله‌ها بروم

و نه با آسانسور