به قلب خود قول می‌دهم سیگار نکشم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

به قلب خود قول می‌دهم سیگار نکشم.

حتی نصفه!

حتی نازک!

و حتی یک پک

 

به قلب خود قول می‌دهم سیگار نکشم