به قلب خود قول می‌دهم بیشتر لبخند بزنم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

به قلب خود قول می‌دهم بیشتر لبخند بزنم.

شاد بودن حال قلبم را حتا بهتر می‌کند

 

به قلب خود قول می‌دهم بیشتر لبخند بزنم.