وقت غذا خوردن، موبایل دستم نباشد!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

به قلب خود قول می‌دهم وقت غذا خوردن، موبایل دستم نباشد!

به قلب خود قول می‌دهم وقت غذا خوردن، موبایل دستم نباشد!