به قلب خود قول می‌دهم کمتر در شبکه‌های اجتماعی بچرخم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

به قلب خود قول می‌دهم

کمتر در شبکه‌های اجتماعی بچرخم

و حرص بخورم و

جواب بدهم

به قلب خود قول می‌دهم کمتر در شبکه‌های اجتماعی بچرخم