قلب منو و تو نداریم!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلب منو و تو نداریم!

در جهان امروز عوامل مختلفی مانند محل زندگی،
نژاد، جنسیت و اقتصاد، علت‌های نابرابری در
دسترسی به خدمات سلامت هستند.