قلب ‌‌ما در هر روز ۱۵.۰۰۰ بار می‌تپد

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلب ‌‌ما در هر روز ۱۵.۰۰۰ بار می‌تپد.
مراقبت‌کنیم که هر بار خوشحال و سالم بتپد.