لخته خون در ورید پا

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی لخته‌ و ریدهای‌عمقی‌ پا

لخته خونی که در ورید پا تشکیل می‌شود، لخته (ترومبوز) وریدهای عمقی گفته می‌شود. اگر این لخته جدا شده و وارد ریه شود، آمبولی ریه نام می‌گیرد.و مجموع این دو، ترومبوآمبولی وریدی نام دارد.