لطفاً کمک کنید دیگران سیگاری دست سوم نباشند.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی - همه افراد

لطفا کمک کنید دیگران سیگاری دست سوم نباشند.
با سپاس