لطفا به این موضوع مهم توجه کنید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

توصیه‌هایی از یک بیمار به پزشکان و بقیه‌ی تیم درمان

من هیچ وقت جلوی دیگران بدون لباس نیستم.

لطفا به این موضوع مهم توجه کنید.