لطفا کمک‌کنید دیگران، سیگاری دست سوم نباشند.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی همه افراد

لطفا کمک‌کنید دیگران، سیگاری دست سوم نباشند

با سپاس