لطفا کمک‌کنید دیگران، سیگاری دست سوم نباشند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی همه افراد

لطفا کمک‌کنید دیگران، سیگاری دست سوم نباشند
با سپاس