ما معمولاً حافظه خوبی برای به یاد آوردن وعده های غذایی قبلی خود نداریم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی همه افراد

برای همین توصیه می‌شود از وعده های غذایی خود عکس بگیریم
و قبل از آماده کردن هر وعده غذایی جدید، عکس‌های قبلی را مرور کنیم.
این باعث می شود روی حجم وعده غذایی و نوع آن تجدید نظر کنیم.