من زبان شما را خوب بلد نیستم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

توصیه‌هایی از یک بیمار به پزشکان و بقیه‌ی تیم درمان

من زبان شما را خوب بلد نیستم.

لطفا ساده‌تر و به زبان من بفرمایید

دقیقا قرار است با من چه کار کنید؟