من فقط چند روزی اینجا مهمان شما هستم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

توصیه‌هایی از یک بیمار به پزشکان و بقیه‌ی تیم درمان

من فقط چند روزی اینجا مهمان شما هستم. اما در همه عمرم، اینجا، شما و همه تیمتان را در خاطر خواهم داشت