نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلب من و تو نداریم!

مطالعات زیادی نشان داده‌اند نابرابری‌ها در دسترسی به
خدمات سلامت، در مورد خدمات مربوط به سلامت قلب و عروق
هم به طور گستره وجود دارند.