نوار تست هم به اندازه‌ی خود دستگاه مهم است!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

نوار تست هم به اندازه‌ی خود دستگاه مهم است!

دمای نامناسب محل نگه‌داری، نور مستقیم و رطوبت زیاد، می‌توانند دقت نوار تست قند خون را کم‌کنند.

برای همین، حتما به توصیه‌های روی جعبه‌ی نوار تست برای اطلاع از چگونگی نگهداری آن دقت کنید.

نوارهایی را که تاریخ مصرف آنها گذشته‌است، دور بیندازید. همچنین دقت‌کنید که تاریخ مصرف نوار تست‌ها، وقتی درجعبه باز نشده و پس از باز شدن در جعبه متفاوت است که به این دو عد نیز دقت‌کنید.

از نوار تست‌هایی که در آن‌ها بازشده و یا مال شخص دیگری است، استفاده‌نکنید. چرا که ممکن است خوب نگه‌داری نشده‌باشند، یا آلوده به خون بوده، یا تاریخ مصرف آن گذشته‌باشد.

نوارها را در بسته بندی اصلی خود نگه‌داری‌کنید.

به تاریخ مصرف نوار تست قند توجه‌کنید.

هیچ‌وقت دوباره از یک نوار تست استفاده‌نکنید و حتما بعد از مصرف آن را دور بیندازید.

پس از هر بار استفاده، در نوار تست را محکم‌ببندید.

 

 

نوار تست هم به اندازه‌ی خود دستگاه مهم است!