نکات زیر را هنگام اندازه‌گیری فشار خون رعایت نمایید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی فشار خون

رعایت نکات زیر هنگام اندازه‌گیری فشار خون، باعث می‌شوند که فشار خون شما به‌صورت درست اندازه‌گیری شود:

?صندلی مناسب برای انداره‌گیری فشار خون، باید طوری باشد که تکیه‌گاه داشته‌باشد و ترجیحا پاها به زمین برسد. همچنین پاها را نباید روی هم انداخت و باید در وضعیت آرام، نشسته و به چیزهای استرس آور نیز فکرنکرد.
?در حین اندازه‌گیری فشار خون، نباید صحبت‌کرد.
?برای انداره‌گیری فشار خون، بازو را باید در سطح قلب نگه داشت و حتما باید روی میز یا دسته صندلی گذاشته و آن را روی هوا نگه‌نداشت. برای اینکه سطح بازو تقریبا هم‌سطح قلب باشد، مثلا می توان زیر آن یک بالش قرار داد.
?کاف فشار سنج را روی لباس نبایدبست. و همچنین نباید آستین لباس را بالا زد. چرا که فشار آوردن آستین بالازده به بازو، باعث انداره‌گیری اشتباه فشار خون می شود. پس بهتر است دستی که از آن قرار است فشار خون اندازه‌گیری شود، از لباس درآورده شده و آزاد باشد.

نکات زیر را هنگام اندازه‌گیری فشار خون رعایت نمایید