نگه من به چهره شما

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

توصیه‌هایی از یک بیمار به پزشکان و بقیه‌ی تیم درمان

نگاه من به چهره شما، و کلمات و صدای شما، می‌تواند نگاه من راه به سلامت و زندگی عوض کند.