نیتروگلیسرین آهسته رهش

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی دارو - نیتروگلیسرین
نیتروگلیسرین آهسته رهش