نیم ساعت تنیس بازی کردن

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

نیم ساعت تنیس بازی کردن
معادل پنج هزار متر پیاده روی است