هردستگاهی را نخرید و به دستگاهتان دل نبندید!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

هردستگاهی را نخرید و به دستگاهتان دل نبندید!

قبل از خرید دستگاه، بررسی‌کنید و مطمئن‌باشید که دستگاه، شرکت پشتیبان و سیستم پاسخگویی فعال برای مشتریان داشته‌باشد و به خاطر داشته‌باشید که رایگان‌ یا ارزان بودن یک دستگاه، دلیل کافی برای تهیه‌ی آن نیست.

مطلع باشید که طبق توصیه‌های موجود، بعد از ۴ تا ۵ سال دستگاه باید تعویض شود

 

هردستگاهی را نخرید و به دستگاهتان دل نبندید!