هرچه می‌خواهید از بیماری‌های قلبی بیشتر فاصله‌بگیرید، بیشتر تحرک داشته‌باشید.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی پیشگیری - ورزش