4- قبل اندازه گیری فشار خون در منزل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای اندازه گیری فشار خون در منزل

باید قبل از اندازه گیری،

پنج دقیقه استراحت داشت.

برای اندازه گیری فشار خون در منزل باید قبل از اندازه گیری، پنج دقیقه استراحت داشت.