کاهش احتمال تکرار حوادث قلبی در بیماران قلبی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در بیماران قلبی، برای کاهش احتمال تکرار حوادث قلبی
مستقل از اینکه باعث کاهش وزن بشود یا نه
ورزش منظم بسیار مؤثر است
و البته باز مطالعات نشان می‌دهند که در ورزش، قطعا:
کاچی بعض هیچی