کروناویروس جدید (بخش دوم: بهداشت مواد غذایی)

توصیه‌های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید
بخش دوم: بهداشت مواد غذایی

ترجمه و تنظیم: دکتر مهدی هادی

کروناویروس جدید