کروناویروس جدید (بخش سوم: بهداشت سفر و تردد با وسایل نقلیه عمومی)

توصیه‌های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید
بخش سوم: بهداشت سفر و تردد با وسایل نقلیه عمومی

ترجمه و تنظیم: دکتر مهدی هادی